Over Molding Tooling

  • Overmolding For Drilling

    Overmolding ສໍາລັບການເຈາະ

    JS MOLD Mold ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການສ້າງໂຄງການ overmolding, ພວກເຮົາໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕະຫຼອດທຸກຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການຕັ້ງແຕ່ການອອກແບບຈົນເຖິງການຜະລິດສຸດທ້າຍແລະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຖ້າບັນຫາເກີດຂື້ນ. ເນື່ອງຈາກວັດສະດຸທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ຫົດຕົວຍ້ອນວ່າພວກມັນເຢັນລົງຕາມຂະບວນການ overmolding, ການພິຈາລະນາພິເສດ ...